BSAP-FUND

BSAP-Fund logo

Informacja na temat Funduszu Planu Działania na rzecz Morza Bałtyckiego

Fundusz jest zarządzany przez Nordic Investment Bank (NIB) i Nordycką Korporocację Ochrony Środowiska (NEFCO), oparty na składach ze strony HELCOM.
Dotychczasowy wkład otrzymany w całości ze strony Szwecji i Finlandii wynosi 10,5mln EURO.
Fundusz udziela dotacji przede wszystkim na pomoc techniczną dla projektów, które wspierają implementację programu HELCOM – Planu działania na rzecz Morza Bałtyckiego. Celem Programu jest pomoc w przywróceniu ekologicznego statusu Bałtyku.

Na posiedzeniu w dniu 2 marca 2011 roku, Fundusz zdecydował ściślę połączyć swoje działania z odpowiednimi przedinwestycyjnym działaniami w priorytetowych obszarach zdefiniowanych przez Komisję HELCOM.
Celem jest, aby Fundusz zwiększył implementację fazy Planu Działania na rzecz Morza Bałtyckiego oraz żeby wszystkie dostępne zasoby zostały zaanagażowane do końca 2011 roku. Dotychczas Fundusz wykorzystał 20% środków. Fundusz będzie otwarty na środki i wkłady od nowych partnerów, tak, by realizować wspracie implementacji Programu.

NIB i NEFCO razem z sekretariatem HELCOM będą wspólnie identyfikować potencjalnych partnerów do wdrożenia Narodowych Planów Wdrożeniowych Programu a także będą zachęcać do składania aplikacji przez podmioty publiczne i prywatne na finansowanie niezbędnych działań przygotowawczych projektów. Także inne instytucje finansujące mogą inicjować działania uzyskujące wsparcie ze strony Funduszu.

Z myślą o dalszym rozwoju potencjalnych projektów inwestycyjnych, środki mogą zostać wykorzystane do:
– wydatków na przygotowanie i rozwój projektw, w tym studia wykonalności, rozwój biznes planów, modele przepływów pieniężnych (cash-flow);
– pomoc techniczna dla wsparcia instytucjonalnego, czyli szkolenia oraz wsparcie potrzebne do przygotowania, opracowania i wdrożenia projektów;
– poprawa efektywności i jakości realizacji projektów poprzez na przykład zakup sprzętu do celów demonstracyjnych.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na inicjatywy, które:
– zredukują obciążania substancji odżywczych do Bałtyku z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków jak również z zabudowy punktowej,
– zredukują obciążania substancji odżywczych z rozproszonych bądź punktowych źródeł rolniczych,
– promują recykling substancji odżywczych z osadów ściekowych, obornika, odpadów komunalnych, zebranej biomasy z Bałtyku bądź wykorzystania biomasy z Bałtyku np. w produkcji biogazu,
zredukują obciążenia substancji toksycznych i odżywczych z wysypisk i zanieczyszczonych gruntów oddziaływujących na Bałtyk,
– kontrolują i redukują wykorzystanie i emisję do Bałtyku substancji toksycznych,
– redukują emisję substancji odżywczych, gatunków inwezyjnych i substancji toksycznych do wody i powietrza ze statków i działalności portowej,
– przyczynią się do realizacji założeń Programu a także Wodnej Dyrektywy UE czy też Europejskiej Strategi Morskiej bądź innych międzynarodowych zobowiązań dotyczących poprawy jakości środowiska Morza Bałtyckiego.